پردیس شهید مطهری زاهدان

تغییر آدرس سایت

آدرس سایت پردیس به آدرس https://sistanvabaluchestan.cfu.ac.ir/ تغییر یافت.مراجعه کننده گان گرامی با مراجعه به قسمت اخبار پردیس شهید مطهری از آخرین خبرها و رویداد های پردیس مطلع گردید.


نظرات کاربران